Zostałeś zalogowany. Za X sek. strona zostanie przeładowana.

Logo NInA
BIP

Przetarg nieograniczony „Utrzymanie czystości na terenie posesji Narodowego Instytutu Audiowizualnego” Numer postępowania: NInA_PN_7_2015

Narodowy Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Utrzymanie czystości na terenie posesji Narodowego Instytutu Audiowizualnego” Numer postępowania: NInA_PN_7_2015.

Przedmiotem Zamówienia usługa utrzymania czystości i porządku na terenie posesji oraz w garażu podziemnym Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, obejmujące w szczególności:

1)       sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie posesji oraz przylegających do niej chodnikach;

2)     sprzątanie, koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, będących własnością Zamawiającego;

3)     sprzątanie i utrzymanie porządku w pomieszczeniach garażowych oraz innych pomieszczeniach, znajdujących się na terenie dziedzińca,

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21 października 2015 roku o godz. 11:00.

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

Termin otwarcia ofert to 21 października 2015 roku o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów pobierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ze strony internetowej www.nina.gov.pl o przesłanie danych identyfikacyjnych (adres e-mail, numer fax) na adres e-mail: przetargi@nina.gov.pl na wypadek konieczności przesłania zmiany warunków zamówienia czy też wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących treści SIWZ.

 

W temacie wiadomości e-mailowej prosimy wpisać: „Sprzątanie terenu”.

 

 

Pliki do pobrania
PDF
Załacznik nr 1 do OPZ.pdf
PDF
ogłoszenie o zamówieniu.pdf (1)
PDF
NInA_PN_7_2015_SIWZ.pdf
DOCX
Załącznik nr 3 do SIWZ_oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCX
Załącznik nr 4 do SIWZ_oświadczenie o spełnianiu wrunków udziału w postępowaniu.docx
DOCX
Załącznik nr 6 do SIWZ_informacja o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCX
Załącznik nr 7 do SIWZ_wykaz usług.docx
DOCX
Załącznik nr 5 do SIWZ_formularz oferta.docx
PDF
Wyjaśnienia treści SIWZ_NInA_PN_7_2015_16.10.15.pdf